Sotra Øygarden

Sund Turlag vart formelt stifta i mars 2012 og tatt opp som lokallag av Bergen Turlag/DNT 27. januar 2013.

Turlag har som føremål å stimulera til eit sikkert og miljøvenleg friluftsliv for alle som bur i Sund kommune og besøkjande i kommunen.

Dei viktigaste oppgåvene er å driva med:
Nærmiljøturar, løypemerking, varding, restaurering av løyper, turleiarverksemd og kulturarbeid. Vera til hjelp og rettleiing for dei som tek ut på turar. Ha eit nært sammarbeid med nærliggande Turlag for å sikra at Sund Turlag er sterke og har eit tilbod til alle aldersgrupper.

Samarbeida med grunneigarar, lag og organisasjonar som har interesser i same området. Sikre turområder mot unødig tekniske inngrep.

Sund Turlag sitt organisasjonsnr. 998523826

Annonse