Homborsund fyr

Homborsund fyr

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Betjent
  • Sengeplasser
    22 sengeplasser
  • Åpningstider

Homborsund fyrstasjon er et kystfyr og ligger på øya Store Grønningen ved innseilingen til Homborsund utenfor Grimstad. Bygningene ligger samlet oppe på holmen med en delvis innegjerdet gårdsplass mellom husene, og er et dominerende element i kystleden. Fyret har høy grad av opprinnelighet, og er en god representant for et større betonganlegg som var vanlig ved bygging av nye fyr i 1870-årene. Sundet er sommerstid meget trafikkert, og fyrstasjonen har stor opplevelsesverdi som del av miljøet der.

Fyrstasjonen består av fyrvokterboligen med fyrtårn, en bolig for to familier (assistentboligen), to uthus og to naust. Det ble under fyrstasjonens drift etablert to landinger (kaier), en i sør og en i nord. To moloer ble også etablert, en innenfor søndre landing og en utenfor nordre landing, og nordøst av nordre landing ble det etablert en større gråsteinsmur.

Kulturminner som brønn, hager og uthus gir et bilde av livet på stedet utover selve fyrdriften. Fyrstasjonen er del av et større verneområde blant annet grunnet de tilstedeværende arter og det genetiske mangfold som er representert på holmene rundt fyrstasjonen. Området er derfor underlagt reglene om områdevern etter naturmangfoldloven.

Venneforeningen Homborsund fyrs venner ble etablert 27. juni 2016 og har som formål å bidra til at Homborsund fyrstasjon skal bevares som en levende del av kystkulturen, med vekt på å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten. Venneforeningen legger til rette for og administrerer utleie av fyret til allmenheten og organiserer pålagte forpliktelser fra eier Kystverket.

Fasiliteter

  • Fiske

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Adkomst, generelt, med egen båt:
Havna kan være utsatt for østlige vinder, og dybden inne i havna er 80 cm på middels vannstand.

Adkomst i vertskapsuker:
Egen båt: Begrenset antall plasser, anvisning gis eventuelt av vertskapet.

Transport: Ingen fast transport, men kontakt vertskapet på tlf: 971 01 373 for info om transportmuligheter.

Adkomst gjennom året ellers:
Egen båt: Fortøyning inni havna. Alternativt til ytre molo. Skjærgårdstjenesten/Kystverket har forrang ved behov.

Transport: Kontakt venneforeningens bookingansvarlig på tlf: 994 76 760 for info om transportmuligheter.