Fra Selbusjøen til Lohove på ski over Gullsiberget

Publisert av: Trondhjems Turistforening
 • Område
 • Type
  Skitur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  20,7 km
  1 dag
  En vei
 • Sesong
  Okt - mar
Kupert vintertur over Gullsiberget.
Etter selvtråkkete spor i åpent lende, gjennom ulendte passasjer, langs gårdsveier og over jorder.
Preparerte løyper på slutten.

Turen knytter sammen to fine og forskjellige områder: Nordmarka som er nærmarka øst for Klæbu og trindamarka som er nærområdet til Trondheims østre bydeler. Nordmarka er kupert og preget av folketomme høytliggende furuheier og åpne myrstrekk. Skiløyper fører fra Klæbu sentrum og over til Gjenvollhytta og områdene videre inn i Dragstenmarka. Strindamarka har et tett løypenett og bratte åser, men mulighetene for å gå utenom løypene er ikke så varierte. Overgangen mellom områdene mellom Jonsvatnet og Bratsberg byr på kulturlandskap iblandet småkuperte koller. Turen gir vide og uvante utsyn over Klæbu, Trondheim, Jonsvannsområdet, Selbusjøen og fjernere fjellområder. Turen er her beskrevet om Gullsiberget, men kan også gås i en mer direkte rute mot Kilvatnet og Storåsen.

Du går veien og jordene forbi Solhaug gård. Gården ligger omtrent midt mellom Brøttem og Bjørkli og en halv km øst for der Ståggåveien kommer over fra Klæbu. Opp fra gården følger du en bratt og kort skogsbilvei langs bekken som renner sør for Byavollen. A lternativt kan du starte fra Bjørkli og gå ryggen sørvest for Ytterbekken, hvor stien til Byavollen går. Følg dalsøkket vest for Byavollen i nordøstlig retning, legg deretter løypa gjennom åpne furulier og over myrdrag opp til Klossåsen (468 moh.). Ta en pust om bakkene er dryge, og sku bak deg, sørover mot Selbusjøen og Brungmarka.

Skiterrenget som nå åpner seg på platået nordover er flott, med vidt utsyn og vennlige myrer. På kartet er det tilsynelatende flatt. Virkeligheten byr på bergknipper og småstup med overraskelser og trolskhet.

Veivalget er enkelt: Hold nordover langs østsida av myrdragene framover til Hallsetdammen. Ei løype rundt Gullsiberget, med start fra Gjenvollhytta, krysser du på myra sør for dammen. Passér dammen på østsida, og gå deretter opp til, og over, Torberga og videre til skaret øst for toppen avmerket med 522 moh. Ta bratt ned til lite tjern og videre nord-nordøstover på myrer vest for stupene som reiser seg mot toppen på Gullsiberget (537 moh.). Du kan enten brekke deg opp lia rett mot hovedtoppen sørvestfra, eller passere under vestsiden av toppen og gå slakere opp fra nord. Herfra får du et sjeldent og kanskje nytt perspektiv på Trondheim, bortgjemte bygdelag og terrenget rundt.

Si farvel til Selbusjøen så lenge og nyt utforkjøringene sørvestover ned myrene til nordenden av Syrsjøen. Rundløypa, som her går nord for Gullsiberget og kommer fra Bostadvollen, kan eventuelt følges ned til Syrsjøen. Bruk kart og kompass, det er svært lett å havne for langt øst og dermed ut i vel spennende skiterreng med stup og brattlende. Fra Syrsjøen følges skogsvei til punkt 325 moh., hvor man tar av langs bekken nordover og ned vei til skaret i 300 m høyde rett øst for Bostad, sør for Høgåsen. Følg skogsveien rett mot øst gjennom skaret og bratt ned på myra. Fra myra følger du Fiskbekken nordover gjennom en trang dal hvor bekken snur rett øst et kort stykke der bekken fra Høgåsen kommer ned fra vest. Ta av fra bekken og hold på østsida av kollen med høyspentstrekk over. Sig myrdragene nedover mot bekken igjen og kryss den før den møter Espåa som kommer fra Gulltjønna. Gå langs veien og jordene på vestsida av Espåa opp til til Lidarende.

Følg fylkesveien vestover (til fots, eller gå tversover på ski), og ta inn langs bred sti som går nordover forbi Langtjønna på Storåsen. Følg myrdrag opp i nordenden av vatnet og drei vestover og opp av bekkedalen som åpner seg østover. Så snart du har skytebanen og Digresmyra rett under deg på vestsida, drei nordover igjen og ta ned bratt driftsvei/sti på vestsida av åsen til bebyggelse på Brandhaugen. Det er fristende å kjøre rett ned bratte hogstfelt sør for skytebanen og over myra, men vær varsom, det skytes på leirduer utover umerket område av myra, fra usynlige standplasser i nordenden av Rååsen. Blindskyting på flyktende skiløpere er blitt prøvd i praksis her!

Før vi når Strindamarkas siviliserte skispor, må vi krysse veien til Bratsberg ved skytebanen og gå nordvestover den store myra sørvest for et sagbruk. Gå gjennom nordenden av Røstadmarka, over små myrsig sør for gjerdet rundt Greistad gård. Her er det litt kronglete og bratt. Hvis snøen er tung, lønner det seg å gå jordene eller gårdsveien nærmere Greistad. Nå kommer du inn på den preparerte skiløypesløyfa i Røstadmarka og den preparerte løypesammenhengen mot Strindamarka. Denne tar over Nyjordveien og følger på vestsida av veien sørvestover mot Bratsberg inntil krysset ved V. Reinåsen gård. Her går løypa opp langs bekken. Finn en skogknoll, fest blikket på Jervfjellet, øst-sørøst for Jonsvantet, og tygg resten av matpakken her. Vaflene på Estenstadhytta venter!

Nordover Fåfengmyran kommer skiløypa som runder fra toppen av Liaåsen gjennom skaret nord for Sæteråsen og passerer gården Rossmo, ”Rossmorunden”. Hvis du vil ha med deg utsikten fra toppen av Liaåsen, kan du gå sørover løypa og ta bratt opp nordover igjen. Hvis ikke, er det bare å følge løypa videre nordover A ustlimyra, holde høyeste trasé, renne ned og dreie vestover inn Styggdalen. Deretter anbefales å ta bratt opp løypa nordover, øst for Månen (349 moh.). Følg så sporet opp til Estenstadhytta. Ingenting er bedre enn vaffelpauser når det nesten bare er nedoverbakker igjen. Sjekk på forhånd åpningstider på Estenstadhytta, så blir du ikke skuffet hvis du kommer seint!. følg lysløypa enten nordover til Stokkan eller vestover til Lohove og avslutt turen her.

Hjemreise: Det går stadig busser både forbi Stokkanhaugen og Lohove.

Kart: Beskrivelsen baserer seg på Statens kartverks kart i målestokk 1:50 000, blad 1621 IV Trondheim. A ndre aktuelle kart er turkartet over Strindamarka i målestokk 1:20 000.
Området dekkes av o-kart

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Bussen fra byen til Brøttem har endeholdeplass på Bjørkli, ca 2 km lenger inne enn denne turen tar opp. Men bussen går sjelden i helgene. Dersom det ikke går buss som passer, anbefales å ta buss til Klæbu sentrum og drosje ca en halv mil til litt før Bjørkli. A lternativer til buss og drosje er å få skyss eller å kjøre bil til Bjørkli og hente den etterpå.

Trondhjems Turistforening