7-fjellsturen i Bergen

Legg til huskeliste
Annonse
  • Svært krevende fottur
  • 36,6 km
  • 10 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 2815 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

7-fjellsturen er rundt 35 kilometer lang og har en samlet oppstigning på 2500 meter. Gjennomsnittstiden for de som går 7-fjellsturen er 8–12 timer.

Melde deg på 7-fjellsturen

For english, see below.

Den siste søndagen i mai hvert år arrangerer Bergen og Hordaland Turlag 7-fjellsturen. Første tur var i 1948, med 206 deltakere. Frem til 1980/1981 gikk turen også innom Askøy. Fra 1981/1982 har dette vært ruten: Lyderhorn, Damsgårdsfjellet, Løvstakken, Ulriken, Fløyen, Rundemanen, Sandviksfjellet. Samme dag går også 4-fjellsturen og 3-fjellsturen, for de som ønsker en kortere rute.   

RUTEBESKRIVELSE: Turen starter ved Gravdal. Herfra går turen mot Lyderhorn (396 moh.), først på vei et par kilometer før man går opp på ryggen og kommer til fint terreng. En trapp her var tidligere flaskehals under 7-fjellsturen, men i 2010 ble trappen byttet med en som var dobbelt så bred. Det er litt stein på vei mot toppen, på vei ned kan det være litt bløtt. 

Når man er nede i Banuren følger man veien et par kilometer, man må krysse riksveien og fortsetter mot Damsgårdsfjellet. Her ble det ofte mye gjørme under 7-fjellsturen, men de siste årene er det lagt ut klopper og trebruer. Disse ligger ute hele året. Ned fra Damsgårdsfjellet bruker det å være en del kødannelse på turdagen. Vel nede er det vei fra Melkeplassen og grønne metallskilt viser veien videre mot Løvstakken. Løvstakken er en lang rygg fra Melkeplassen og opp. Først i skog, så i et landskap med tuer og lyng. Når man bryter skoggrensen, får man en utrolig god utsikt til alle kanter. Det er litt klyving på vei mot toppen. Løvstakken skiller seg fra de andre fjellene ved at det bor folk rundt hele fjellet. Ned fra Løvstakken er det også godt merket, men det har hendt at folk har tatt litt feil. Det er to rygger på Løvstakken, du skal følge til høyre på vei ned og ned mot Skillingsbollen og forbi steinen det står Jesus lever på. Videre nede på Løvstakksiden, følger du veien til Årstad videregående skole. Det er bare å følge de gulmalte pilene i asfalten. Så går ruten videre gjennom bebyggelse og forbi Haukeland Universitetssykehus. Derfra videre mot Brattebakken, Johan Blyttsvei, til Montana. Oppover går ruten først på grusvei til Oppstemten, så svinger man til høyre og går oppover forbi Perabu og Landåseggen til toppen av Ulriken.

Fra Ulriken kan man nyte utsikten fra turens høyeste punkt, 640 moh. Fra toppen følger man ryggen ned i retning Minde (nedover Oppstemten og Sherpa-trappene). Der man kommer ut av skogen ved Montana svinger veien til høyre og videre nedover forbi kraftverket til Ulriksbanens nedre stasjon. Etter å ha kommet ned fra Ulriken, går man forbi Nordeuropas lengste lindeallé ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, forbi Svartediket og opp Knatten. Deretter passerer man BT-bu og følger veien mot Fløyen. På turdagen er klippeposten på Fløyen plassert like før restauranten. Løypen videre går på Blåmansveien mot Brushytten og deretter opp Rundemansveien til Rundemanen. På vei ned fra Rundemanen kan det stedvis være vått, men de siste årene er det bygd ut med klopper. 

Så kommer man til Sandviksfjellet, fortsetter ned Skredderdalen. Siste del ned til Fjellveien kan være utfordrende med glatt og steinete underlag. Fjellveien følges til sentrum og og målgang ved Bergen og Hordaland Turlag sine kontorer i Marken.

Vi hensyn til andre turgåere, ikke alle går like fort. Den som går forbi har "vikeplikt". Bidra til at alle får en god opplevelse! Ta turen sammen med venner og kjente og gjør dagen minnerik!

Deltagerne mottar diplom, t-skjorte og velfortjent heder og ære!

English:

The Seven Mountains Hike:

There is a fantastic and demanding way to get to know Bergen and its mountains. The Seven Mountains Hike is around 35 kilometres long and has a total ascent of 2,500 metres. The average completion time for the Seven Mountains Hike is 8–12 hours.

You can register for the Seven Mountains Hike here 

The Bergen and Hordaland Trekking Association arranges the Seven Mountains Hike on the last Sunday in May each year. The first walk was held in 1948, when 206 people took part. Until 1980/1981, the route also took in Askøy. Since 1981/1982, the route has been as follows: Lyderhorn, Damsgårdsfjellet, Løvstakken, Ulriken, Fløyen, Rundemanen, Sandviksfjellet.

For those seeking a shorter route, the Four Mountains Hike and the Three Mountains Hike also take place on the same day.

ROUTE DESCRIPTION: The hike starts at Gravdal. From here, the hike heads towards Lyderhorn (396 m above sea level), starting with a few kilometres of road walking before ascending onto the ridge and arriving in some superb terrain. Here, a flight of steps used to be a bottleneck during the Seven Mountains Hike, but in 2010 the steps were replaced by ones twice as wide. There is a little stone on the way to the summit, while it can be a little soft underfoot on the descent.

Once down in Banuren, follow the road for a few kilometres. You will need to cross the state highway and then continue towards Damsgårdsfjellet. It was often very muddy here during the Seven Mountains Hike, but in recent years a number of footbridges and wooden bridges have been installed. These are left in place all year round. On the descent from Damsgårdsfjellet there tends to be some queuing on the day of the hike. Once down, there is a road from Melkeplassen, and green metal signs show the route on towards Løvstakken. Løvstakken is a long ridge running up from Melkeplassen. This is initially forest, followed by a landscape of tufts and heather. 

Once you reach the forest edge, incredible views open up in all directions. There is a small amount of clambering on the way to the summit. Løvstakken differs from the other mountains in that people live around the entire mountain. The descent from Løvstakken is also well marked, but people have been known to go slightly wrong here. There are two ridges on Løvstakken; you must keep to the right on the way down Skillingsbollen and past the stone marked ‘Jesus lever’, which means ‘Jesus lives’. Further on down the side of Løvstakken, follow the road to Årstad High School. Simply follow the yellow painted arrows on the road surface. The route then proceeds through a developed area and past Haukeland University Hospital. It then continues towards Brattebakken and Johan Blyttsvei to Montana. As it ascends, the route first runs on a gravel road to Oppstemten before turning right and ascending past Perabu and Landåseggen to the summit of Ulriken.

From Ulriken you can enjoy the view from the highest point of the hike, 640 metres above sea level. From the summit, follow the ridge down in the direction of Minde (down Oppstemten and the Sherpa steps). Where you leave the forest at Montana, the road turns right and continues down past the power station to the lower station of the Ulriksbanen aerial tramway. After descending from Ulriken, go past Northern Europe’s longest lime avenue at the Haraldsplass Diakonale Hospital, past Svartediket and up Knatten. You then pass BT-bu and follow the road to Fløyen. On the day of the hike, the stamping station is located just before the restaurant. The trail then proceeds on Blåmansveien towards Brushytten and then up Rundemansveien to Rundemanen. It can be wet in places on the way down from Rundemanen, although footbridges have been added in recent years. You then arrive at Sandviksfjellet; from there downwards the path is a stone, gravel or asphalt road.

Coming down Skredderdalen, as well as the final part down to Fjellveien, can be challenging due to the smooth, stony surface. Follow Fjellveien to the centre and the finish at the offices of the Bergen and Hordaland Trekking Association in Marken.

Participants will receive a certificate, T-shirt and well-earned honour and glory!

Adkomst med egen bil

På løpsdagen blir det satt opp gratisbusser fra Nygaten v/Marken til Gravdal. Bussen stopper ved innkjørselen fra Lyderhornsveien til Gravdalsveien. Deltagerne må gå derfra til start ved Nutec.

På andre dager” kan du ta vanlig rutebuss til Gravdal, eller du kan parkere langs veiene.

Adkomst med kollektivtransport

Sjreiseplanleggeren på skyss.no. Buss til Gravdal, så til fots til start. S

Annonse