Røros kommune

Bergverksdrifta på Rørosvidda som startet med Røros Kobberverk i 1644, skapte rikdom for eierne og staten, et levebrød for arbeiderne og et verdenskulturminne for etterslekten. Bergstaden Røros er et levende kulturminne og en moderne småby.

Røros kommune er 1956,3 km² stor. Kommunen er i areal den nest største i Sør-Trøndelag. Røros kommune består av tettstedet Røros, Brekken og Glåmos.Folketallet er pr. 31. desember 2014 5593 innbyggere. Kommunen grenser til Os kommune i sør og Holtålen kommune i nord.

Kommunen har moderne industribedrifter, servicenæring , jordbruk og skogbruk. Røros kommune har også en betydelig reindriftsnæring.

Bjørk og furu er de eneste skogdannende treslag i Røros. Skoggrensa kryper oppover, og store områder som tidligere var eng og beitemark gror igjen. Furuskogen i Femundsmarka og Flensmarka vil over tid forandres fra kulturskog til naturskog og i et hundreårsperspektiv bli til urskog. Verneområder er Femundsmarka nasjonalpark, Sakrisodden, Molinga, Finnfloen, Sølendet og Lille Korsjølia naturreservater.

Kommunen har mange og gode idrettsanlegg, bibliotek, frivilligsentral, fritidsklubb, kulturhus og en stor og levende foreningsvirksomhet.

Røros er en av Europas eldste trehusbyer, og en av de få gruvebyene i verden som er oppført på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Du finner denne introduksjonen på UNESCOs norske hjemmesider.

Røros kommune er landets største sørsamiske kommune. Reindriften er en sentral samisk næring og samisk kulturbærer. Du finner informasjon om reindrift her. Rørosmuseet har egen sørsamisk avdeling. På dennenettutstillingen har museet laget en presentasjon av sørsamisk kultur og historie.

Aajege er et samisk språk og kompetansesenter etablert i tilknytning til Røros videregående skole. Sentret ble etablert 10. oktober 2005, og avløste prosjektet Rørossamisk opplæringsprogram. Sentrale arbeidsoppgaver for sentret er samiskrelaterte opplæringstiltak, samisk språkarbeid, nettverksbygging og informasjon. Målet er å revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur. Sentret ønsker også å utvikle og styrke opplæringstiltak innen samisk språk, kultur og næring. Du finner mer faktainformasjon om Røros på denne linken.

Annonse