Legg til huskeliste
  92
  SjekkUT-besøk

  Annonse

  For english, see below.

  Se prisliste for overnatting her

  Selhamarhytten er Bergen og Hordaland Turlags største hytte i Stølsheimen. Den ligger ved utløpet av Selhamarvatn og nås fra Eksingedalen og Vikafjellet. Hytten er stor og egnet til opphold over flere dager.

  Flere av sengene på hytten kan forhåndsbestilles, mens noen senger er holdt av til gjester uten reservasjon. Slik sikrer vi at det alltid er plass på hytten.

  Last ned DNT Hyttebetaling på mobilen før du går på tur. Hyttebetalingsappen erstatter betalingsfullmakter for å betale for spontane overnattings- og dagsbesøk, samt proviant på hyttene. Appen fungerer også på hytter som ikke har mobildekning - du legger da inn dine kjøp offline på hytta og betaler via appen på mobilen når du får dekning. Ta kontakt med Tursenteret dersom du trenger gode råd.

  Det er fine turmål både for barnefamilier og de som ønsker lengre turer i området. Det er også mulig å padle kano inn til hytten. Husk å ta med lakenpose eller eget sengetøy.

  Vær og føremeldinger varierer mye. Kart og kompass anbefales, merking kan forsvinne under snø og i tåke. Sjekk aktuelle føremeldinger før turen.

  Selhamar ligger høyt i terrenget med god utsikt over landskapet.

  For den som ønsker seg videre inn i fjellet, er Selhamar sentral både fra Vikafjellet og Eksingedalen. Den kan være første eller siste hytte på turen enten man går gjennom hele Stølsheimen, eller man velger rundtur. Den er også en viktig hytte på ruten fra Voss, og ligger i ca 5 timers avstand fra Torvedalshytten (Voss Utferdslag). På Selhamar er det god plass, mat i proviantlageret og trivelig interiør.

  Se filmen «Slik bruker du DNTs selvbetjente hytter».

  Det er et rikt dyreliv i området. Ofte kan man treffe på reinsdyr, hare og ryper. Merk at villreinen sitt leveområde er under press, og vis ekstra hensyn rundt tiden for kalving, 15. april – 15. juni. Her kan du lesa mer om hvordan du kan ta hensyn når du vandrer i et villrein-område.

  Hund

  Selhamar er tilrettelagt med to hundebur i eget rom i sikringshytten. Det er seng for eier i same bygg. Se bilder ved bestilling av hundebur. Hunderom er ikke oppvarmet, men i tilknytning til oppvarmet gang.

  Botanikk og geologi rundt Selhamar

  Sommerstid er det rundt Raudberget mye å finne for den som er interessert i botanikk og geologi. Raudberget skiller seg ut fra omgivelsene med sin karakteristiske røde farge og majestetiske framtoning i terrenget. Fjellet står opp som ein plugg i fyllitten den er omgitt av. På kveldstid gløder Raudberget i lav kveldssol. Floraen er artsrik og variert. På stølsvollen i Raudbergdalen er plantedekket preget av kultivering og beite fra gammel tid, og fremdeles trekker beitedyr til de frodige markene ved stølshusene. På stølsbøene har gressorter som sølvbunke, fjelltimotei og gulaks tradisjonelt vært dominerende. Men en finner også urter som engsyre, marikåpe, harerug og forglemmegei.

  Ved Gryteberget er det et klebersteinsfelt. Berget inneholder mineraler som olivin, pyroksen og amfibol i flere farger, og dessuten magnesium og silisium. Den spesielle mineralsammensettingen gjør at også floraen blir spesiell. Fjelltjæreblom, fjellarve og den vesle bregneplanten grønnburnke, alle tre olivinspesialister, er vanlige her.

  I sørskråningen mot Raudberget er det godt med plantenæringsstoff i jorden, og sildrende vann. Noen av plantene er vanlige, mens andre er typiske fjellplanter. I sprekkene finner vi igjen olvinspesialistene fra Gryteberget; fjelltjæreblom, fjellarve og grønnburkne.

  Fiske rundt Selhamar

  Det selges fiskekort ved innkjørselen til anleggsveien. Fiskekvaliteten i et område, henger nøye sammen med berggrunnen. Her øst i Stølsheimen har man lokale soner med fyllitt og glimmerskifer, som er frodige og gir god PH-verdi i vannene, og gode levekår for fisken. Raudbergvatnet, Selhamarvatnet og Kvilesteinsvatnet (ved Bjergane) har slike kvaliteter. Det er kanskje best mulighet for å få storfisken fra båt, men fjellvandreren som fisker fra land, får også fine fangster og ørret i pannen til middag. Og ut på sensommeren finnes både blåbær og multer, som smaker godt til dessert.

  Se bildeserie for info rundt fiskekort. Framfjorden grunneigarlag fiskekort kan kjøpes online.

  Kanopadling

  Vannene rundt Selhamar egner seg ypperlig for kanopadling. Du kan enten ta med båt selv eller benytte kanoene som ligger ved hytten. Der er relativt lett å bære båten fra anleggsveien og ned til Selhamarvatnet, hvor man kan padle fine turer og gjerne kombinere med tur til Raudbergsdalen. Nedenfor ligger imidlertid også Raudbergvatnet og Vassøyane. Det er kort vei å bære kanoen ned hit fra hytten, og området man kan padle i er stort. Har man med telt kan man ta overnattingsturer fra kanoen og finne nydelige plasser langs bredden av vatnet.

  USB-lading på hytta.

  Denne hytta har fått støtte av overskuddet fra spillemidlene til Norsk Tipping.

  English:

  Selhamar cabin is the Bergen and Hordaland Trekking Association’s largest cabin in Stølsheimen. It is situated at the outflow of Selhamarvatn and can be reached from Eksingedalen and Vikafjellet. The cabin is large and suitable for stays over several days.

  There are great hiking destinations for families with children as well as those seeking longer hikes in the area. It is also possible to paddle a canoe to the cabin.

  Selhamar is located high up and has a good view over the landscape.

  For anyone wanting to go further into the mountains, Selhamar has a central location both from Vikafjellet and Eksingedalen. This can be the first or last cabin on the trip, whether you are walking all the way through Stølsheimen or choosing a round trip. It is also an important cabin on the route from Voss and lies at a distance of approximately 5 hours from the Torvedalshytten cabin (Voss Utferdslag).

  Suitability for dogs

  There are dog cages located in a separate room in the safety hut. Please remember that it is not permitted to bring your dog into the bedrooms or living room.

  The shortest walk to Selhamar starts at the parking area at Kvilesteinsvatnet. The shortest route to Selhamar.

  After driving past the parking area at Bjergane, continue on the road in along Kvilesteinsvatnet. You will find the parking area before you reach the dam. From the parking area, follow the path that goes around Bjørnshaugen, on the north-eastern side of Selhamarvatnet. Here, you will in time meet the path from Bjergane. Follow the path through easy, open terrain until you reach Selhamar.

  The hike to Selhamar takes around 1–2 hours. With children you can easily double this time.

  In summertime, there is a lot to discover around Raudberget for those interested in botany and geology. Raudberget stands out from the surroundings with its characteristic red colour and majestic appearance in the landscape. In the evenings, Raudberget glows in the low evening sun. The flora is rich in species and varied. The plant cover in the mountain farm pastures in Raudbergdalen is characterised by cultivation and grazing from the old days, and grazing animals still migrate to the fertile fields around the mountain farm buildings.

  Fishing around Selhamar

  Fishing permits are sold at the entrance to the construction road. The quality of the fishing in an area is closely related to the bedrock. Here in the east of Stølsheimen there are local zones of phyllite and mica schist, which are fertile and provide a good pH value in the lakes, and good living conditions for fish. The Raudbergvatnet, Selhamarvatnet and Kvilesteinsvatnet lakes (at Bjergane) have such qualities. The best opportunities to land that big catch are perhaps from a boat, but the mountain hiker fishing from land can also make some fine catches and land some trout for the pan for dinner. And, in the late summer, there are bilberries and cloudberries, which taste great for dessert.

  Refer to the picture series for information on fishing permits. Framfjorden Grunneigarlag (Framfjorden Landowners’ Association) fishing permits can be bought online.

  Canoeing

  The lakes around Selhamar are perfectly suitable for canoeing. You can either bring your own boat or use the canoes located next to the cabin. It is relatively easy to carry the boat from the construction road and down to Selhamarvatnet, where you can do some fine canoe trips – and, by all means, combine this with a hike to Raudbergsdalen. However, below you will also find Raudbergvatnet and Vassøyane. It is only a short distance to carry the canoe down from the cabin, and there is a large area in which to canoe. If you have brought a tent, you can do overnight trips with the canoe and fine some delightful locations along the banks of the lake.

  Important things to know when hiking:
  Weather and condition reports vary greatly. A map and compass are recommended. Waymarks can disappear under snow and in fog. Check the current condition reports before the trip.

  The Norwegian right to roam (Allemannsretten) gives us many opportunities, but also imposes a duty on us to look after the natural world. When out in nature, you undertake to leave nothing behind other than your own footprints. Leaving no trace is about cleaning up after yourself, taking all rubbish with you and behaving with care and consideration when you are among nature.

  Fasiliteter

  • 12v
  • Båt
  • Booking
  • Kano
  • Tørkerom
  • Fiske
  • Steikeovn
  • Bade
  • Vedovn

  Passer for

  • Hund
  • Barnevennlig
  • Skoleklasser
  Annonse
  Stølsheimen, Bergsdalen og VossafjelliStølsheimen landskapsvernområde

  Adkomst sommer

  Fra anleggsveien på vestsida av Kvilesteinsvatnet kan man gå inn rundt Selhamarvatnet med små barn på halvannen til to timer. Vil man bruke mer av dagen anbefaler vi turen fra Bjergane. Her er parkering, og T-merket og vardet sti til hyttedøren. Med små barn bør du beregne 3-4 timer.

  Adkomst via Voss eller Dale i Vaksdal. Her er ulike adkomstalternativer fra busstopp eller parkeringsplass, med timeanslag:

  Fra Trefall i Eksingedalen (bil el.buss) til Selhamar: 4 timer Fra Bjergane (bil) - Selhamar: 2 timer Fra Åsedalen til Selhamar: 4 timer Fra Torvedalen til Selhamar: 6-7 timer

  De som har gått mye i Stølsheimen, velger oftest å gå inn fra Trefall når de skal til Selhamar. Det er litt stigning i starten og opp Kvanndalsskaret, men siden er det lett, grønt og mykt terreng. Turen byr på fine variasjoner i landskapet, fra skogkledde lier langs den smale Eksingedalen, via velholdt stølsmiljø og videre opp i mer åpent, men lunt fjellterreng. Mange fine vann og elver langs ruten.

  Fra Eksingedalen kan man også velge å kjøre anleggsvei om Askjelldalsvatnet, hvorfra det bare er to timer å gå inn til Selhamar.

  Sjekk også våre nettsider om transport og rutetider.

  Adkomst vinter

  Til påske blir det vanligvis kvistet fra Trefall via Selhamar til Åsedalen og videre til Solrenningen og til Stølsvatnet.

  SjekkUT | Selhamar

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  92

  SjekkUT-besøk