SignaTUR Stølsheimen

Legg til huskeliste
Annonse

Minst én gang i livet bør du unne deg en SignaTUR. SignaTUR er en samling av Norges ypperste langturer – nøye utvalgt, kvalitetssikret og varmt anbefalt av DNT. Rutene er skiltet og går langs Turistforeningens T- merkede stier.

For english, see below.

SignaTUR Stølsheimen

Opplev dette vakre, yndige, storslåtte og barske området som veksler mellom kulturlandskap og høyfjellsterreng. Stier svinger seg ned gjennom bjørkelier og opp bratte fjellformasjoner med rike naturkvaliteter. Velkommen til Stølsheimen, dens fortid og nåtid, fra stølsliv til turisthytter. 

Turen fra Mo til Voss er en 9-10 dagers tur med overnatting på Bergen og Hordaland Turlag og Voss Utferdslag sine hytter. Deler av turen gåes i praktfullt landskapsvernområde. 

Dag 1: Mo–Skavlabu (7 km, 5 timer) 

Start innerst i Modalen. På god T-merket sti bratt opp i skogen, forbi Nedstadvatnet, hvor man belønnes av en stadig bedre utsikt i klyvene opp mot Storfjellet. Over tregrensen tar høyfjellet over i en verden av stein, gress og mose. Etterhvert flater landskapet seg ut, og rødmalte Skavlabu lokker på et platå omgitt av svaberg og flere småvann. Hytta ligger høyt over Modalsfjellene, 960 moh., som speiler været og himmelen over. Fra platået er det flott rundskue over de mektige Modalsfjellene og like øst til Lønahorgi. 

Dag 2: Skavlabu–Vardadalsbu (12 km, 5 timer) 

Neste dag går turen videre nordover i et slakere og mer lettgått terreng. Etter Skavlavatnet går en videre mot anleggsveien mellom Svartavatnet og Skjerjavatnet, to store innsjøer som er regulert for kraftproduksjon. Landskapet er preget av knauser og små og store vann. Steinuren er lettgått, ca to kilometer før hytta når en rutens høyeste punkt på 1030 moh. Vardadalsbu ligger på 890 moh., ved foten av Eldhusfjell som er et av Stølsheimens beste utsiktspunkt. Hytten er knutepunkt for rutene vest i Stølsheimen og et godt turmål for korte og lengre helgeturer. 

Dag 3: Vardadalsbu–Norddalshytten (9 km, 5 timer) 

Neste dag videre gjennom flere små og store dalsøkk i en snau mil. Flere steder ser en ned mot de bratte dalssidene over Norddalen. Her i høyden kan snøen ligge lenge utover året. Ved Norddalshytten har du fint utsyn over de ville omgivelsene i Stølsheimen. 

Dag 4: Norddalshytten til Solrenningen (12 km , 5 timer) 

Fra Norddalshytten følger man T-merkes sti sørover før man går nordover rygg til høyde 1200 moh. Stien og vardingen fortsetter i variert og flott terreng til stidelet mot Åsabotnen. Fortsett gjennom dalen mot Storefonnosen, her ligger snøen lenge, og kan tidlig sommer dekke deler av vardene. Ved kraftig nedsmelting kan det tine fram en liten bre med hull og sprekker, så vær ob her. Fra Storefonnosen videre mot Norddalen og langs dalføret på gammel, vardet buføringsvei, videre opp mot Blåfjellet med stor varde på den gamle stølsveien til Ortnevik, nedover fra Vassdalen og frem til Solrenningen. 

Dag 5: Solrenningen til Åsedalen (12km, 5 timer) 

Mellom Solrenningen og Åsedalen passerer man vakre Alrækstølen øverst i Vøringedalen, den T-merkede ruten fortsetter over fjellet, opp i over 1100 meter og er luftig med god utsikt. For de som ønsker en ekstra utfordring kan man legge inn en topptur til Urdanipa (1334 moh). Ruten er kontrastfylt med nydelige variasjoner, som tar deg forbi flotte støler i og gjennom et frodig kulturlandskap. Brooversikt finner du på Bergen og Hordaland Turlag sine nettsider. 

Dag 6: Åsedalen til Selhamar (14km, 5 timer) 

Fra Åsedalen kan man velge 3 merkede stier mot hytta Selhamar. 1) via Rappen, 2) via Dyredalen og 3) via Geitdalen. Velger man via den lune Geitdalen fortsetter man på lett sti med lite stigning, som også er mindre utsatt for vær og gjenliggende snø. T-ruten fortsetter mot nydelige Hallsetstølen, hvor elven krysses på sommerbro. Videre mot Holskardvatnet, Veslavatnet og Geitdalsvatnet. Følg ruten langs Raudbergvatnet, over Gryteberget frem til Selhamar.

Raudberget og Gryteberget er verdt et tankestopp. Raudberget er en attraksjon i Stølsheimen, når kveldslyset treffer fjellet er det skinnende rødt, se faktaboks. For geologi-, botanikk- og historieinteresserte er dette området en gullgruve. 

Dag 7: Selhamar til Torvedalshytta (14 km, 7 timer) 

Foran deg ligger gode stier som tar deg gjennom tilnærmet urørt landskap. T-merkingen kan følges gjennom grønne daler eller over høye fjelltopper. Fra Selhamar følger en rute over Hundeggi og Kvanndalsleitet og ned skråningen av Blyfjell mot Langavatnet. Elva mellom Langavatnet og Grøndalsvatnet krysses på sommerbro. Videre opp Raunebrekkene og i vestskråningen av Søtebakkeggi. Ned til stølshus og til Torvedalshytta.

Torvedaleshytta eies av Voss Utferdslag og ligger i trekanten mellom Engjalandsdalen, Myrkdalen og Eksingedalen. De to hyttebyggene ligger fint til på halvøyen som går ut mot Torvedalsvatnet omlag 800 m over havet. 

Dag 8: Torvedalshytta til Volahytta (12km, 4 timer) 

Terrenget rundt Torvedalen er vakkert og variert. Det er fine turmål både for barnefamilier og de som ønsker lengre turer i området. Fjelltoppen Kvitanosi med sine 1433 meter over havet, er i så måte en klassiker med mye historie. Start ved Torvedalshytta rett sør til stikrysset som går videre til Gullbrå. Herfra følger man ruten mot Vola via Kvitanosstølen og Kvitanosdalen. Over Sødalseggi til Høgevarde, videre mot Borgadalen og langs Borgavatnet frem til hytta. Brooversikt finner du på Voss Utferdslag sine nettsider. 

Dag 9: Volahytta til Voss (19km, 6 timer) 

Siste del av ruten tar deg ned til Voss Folkemuseum (Mølster). Her følger en ruten østover langs Nedsta Piksvatnet frem til Mevatn. Videre sørover mot Vådalseggi, Hestahyljane og videre i lia nedenfor Slettafjellet. T-merket sti via Hanguren og hele veien ned til Mølster og Voss Folkemuseum. Fra Hangurstoppen kan man ta gondol ned til togstasjonen fra juli 2019.

Vær og føremeldinger varierer mye. Kart og kompass anbefales, merking kan forsvinne under snø og i tåke. Sjekk aktuelle føremeldinger på www.bergenoghordalandturlag.no/føremeldinger før turen.

English:

SignaTUR is a collection of Norway’s most outstanding long-distance hikes – carefully selected, quality assured and warmly recommended by the Norwegian Trekking Association (DNT). The routes are signposted and use the Trekking Association’s T-marked paths.

SignaTUR Stølsheimen

Experience this beautiful, delightful, magnificent and rugged area, which alternates between cultural landscapes and high mountain terrain. Paths meander down through birchwood slopes and up steep rock formations with a richness of natural features. Welcome to Stølsheimen and its past and present, from life on a mountain farm to the tourist huts of today.

The hike from Mo to Voss takes 9–10 days, with overnight accommodation in the Bergen and Hordaland Trekking Association’s and Voss Utferdslag’s huts. Parts of the hike take place in a magnificent landscape protection area.

Day 1: Mo–Skavlabu (7 km, 5 hours)

Start in the heart of Modalen. A good, T-marked path takes you steeply up into the forest and past Nedstadvatnet, where you are rewarded with an ever better view on the climbs up to Storfjellet. Above the treeline, the high mountains take over in a world of stone, grass and moss. Gradually the landscape flattens out, and the red-painted Skavlabu tempts you on a plateau surrounded by smooth rock slopes and several small lakes. The hut lies high above the Modalen mountains (960 m above sea level), which reflect the weather and the sky above. From the plateau, there are superb all-round views of the magnificent Modalen mountains as well as east towards Lønahorgi.

Day 2: Skavlabu–Vardadalsbu (12 km, 5 hours)

On the next day, the hike continues northwards in gentler, easier walking terrain. After Skavlavatnet, proceed towards the construction road between Svartavatnet and Skjerjavatnet, two large lakes regulated for energy production. Features of the landscape include crags, as well as small and large lakes. The scree is easy to walk on; approximately 2 kilometres before the hut, the highest point of the route is reached at 1,030 m above sea level. Vardadalsbu lies at 890 m above sea level at the foot of Eldhusfjell, which is one of Stølsheimen’s best viewpoints. The hut is the hub for the routes west in Stølsheimen and makes a good destination for short and long weekend hikes.

Day 3: Vardadalsbu–Norddalshytten (9 km, 5 hours)

The next day continues through a number of small and large valley hollows for not quite ten kilometres. In several places, it is possible to look down over the steep sides of the Norddalen valley. At these altitudes, the snow can linger long into the year. At the Norddalshytten hut you have a fine view of the wild surroundings of Stølsheimen.

Day 4: Norddalshytten–Solrenningen (12 km, 5 hours)

From Norddalshytten, follow the T-marked path southwards before hiking northwards on the ridge at a height of 1,200 m above sea level. The paths and cairns continue in varied and glorious terrain as far as where the path divides towards Åsabotnen. Continue through the valley towards Storefonnosen. The snow here persists late, and in early summer can cover parts of the cairns. At times of severe melt, a small glacier can thaw and develop holes and cracks, so be careful here. From Storefonnosen, continue towards Norddalen and along the valley on an old, cairn-marked drover’s road before then continuing on the mountain road to Ortnevik towards Blåfjellet with its large cairn, then down from Vassdalen until you reach Solrenningen.

Day 5: Solrenningen–Åsedalen (12 km, 5 hours)

Between Solrenningen and Åsedalen, you pass the beautiful Alrækstølen at the top of the Vøringedalen valley. The T-marked route continues over the mountain up to over 1,100 metres and is breezy, with good views. Those seeking an extra challenge can add a summit hike to Urdanipa (1,334 m above sea level). The route is full of contrasts, with delightful variations that take you past wonderful mountain farms and through a fertile cultural landscape. A summary of the bridges can be found on the Bergen and Hordaland Trekking Association’s website.

Day 6: Åsedalen–Selhamar (14 km, 5 hours)

From Åsedalen you can choose between three marked paths towards the Selhamar hut: 1) via Rappen, 2) via Dyredalen and 3) via Geitdalen. If you choose to go via the peaceful Geitdalen valley, continue on an easy path with little climbing, which is also less exposed to the weather and any snow still lying. The T-route continues towards the delightful Hallsetstølen, where the river is crossed via a summer bridge. Then continue towards the Holskardvatnet, Veslavatnet and Geitdalsvatnet lakes. Follow the route along Raudbergvatnet, over Gryteberget and as far as Selhamar.

Raudberget are Gryteberget are worth a stop to gather your thoughts. Raudberget is an attraction in Stølsheimen, as when then evening light catches the mountain it shines red. This area is a gold mine for those interested in geology, botany and history.

Day 7: Selhamar–Torvedalshytta (14 km, 7 hours)

Ahead of you are some good paths that take you through a more or less untouched landscape. The T waymarks can be followed through green valleys or over lofty mountain summits. From Selhamar, one route runs over Hundeggi and Kvanndalsleitet and then down the slope of Blyfjell towards Langavatnet. A summer bridge is used to cross the river between the Langavatnet and Grøndalsvatn lakes. Continue up Raunebrekkene and the western slope of Søtebakkeggi. Then descend to the mountain farmhouse and Torvedalshytta.

The Torvedalshytta hut is owned by Voss Utferdslag and is in the triangle formed by the Engjalandsdalen, Myrkdalen and Eksingedalen valleys. The two hut buildings have a fine location on the peninsula that extends towards the Torvedalsvatnet lake, around 800 m above sea level.

Day 8: Torvedalshytta–Volahytta (12 km, 4 hours)

The terrain around Torvedalen is beautiful and varied. There are great hiking destinations for families with children as well as those seeking longer hikes in the area. At 1,433 m above sea level, the Kvitanosi mountain summit is a bit of a classic and has a lot of history. Start at Torvedalshytta and go due south to the path junction that continues to Gullbrå. From here, follow the route towards Vola via Kvitanosstølen and Kvitanosdalen. Then proceed over Sødalseggi to Høgevarde, onwards towards Borgadalen and along the lakeside at Borgavatnet until you reach the hut. A summary of the bridges can be found on the Voss Utferdslag website.

Day 9: Volahytta–Voss (19 km, 6 hours)

The final part of the route takes you down to the Voss Folk Museum (Mølster). Here, follow the route eastwards along Nedsta Piksvatnet and as far as Mevatn. Then continue southwards towards Vådalseggi, Hestahyljane and continue on the mountainside below Slettafjellet. There is then a T-marked path via Hanguren and all the way down to Mølster and Voss Folk Museum. Since July 2019, it has been possible to take the mountain gondola from the summit of Hanguren down to the railway station.

Adkomst med egen bil

Start fra Mo i Modalen, eller snu ruten og start fra Voss. 

Adkomst med kollektivtransport

Buss til Mo eller tog til Voss. Kommer man østfra kan man ta toget til Dale. Fra Dale stasjonkam man ta buss 923 til Mo sentrum. Sjekk skyss.no for rutetider.  

Annonse