Langtur over Ilfjellet og Gynneldfjellet på ski

Publisert av: Trondhjems Turistforening 
Annonse

Om turen

Gjennomgangstur fra Berkåk til Støren i skog- og fjellterreng.
Stort sett etter sjølgåtte spor.

Dette er en variert vintertur som stort sett går etter sjølgåtte spor i fjellterreng og gjennom åpne myr- og skogområder. Turen går ut langs preparerte spor de første vel 5 km fra Berkåk. Herfra legger vi løypa framover i åpent skog og fjellterreng fram til Mesloseter og tar slakt oppover i småkupert fjellterreng over Ilfjellet og videre framover til nordre Gynneldvatnet. Hit er det vel 25 km. Turen videre mot Støren anbefales over Gynneldfjellet og videre ned gjennom myr- og skogsterreng på østsida av Burufjellet og Skjerlifjell til vi renner bratt ned i dalen mot Flatreitan og Soknes og fram til Støren sentrum. Varianten til Soknedal tar ned fra Gynneldvatnet og forkorter turen med ca ei mil. Det er gode tog- og bussforbindelser både til Berkåk og fra Støren og gode bussforbindelser fra Soknedal.

Vi følger sporene i sørlia innunder Mjuken og inn i Bredalen vest for Vålåberget og Bjørneberget. Mens de oppkjørte sporene tar videre nordover, drar vi ned over Jønnsjø og gjennom åpent myr og bjørkeskogsterreng inn daldraget til Meslosetra. I dette området passer det godt meden første rast i sollia. Det er normalt greit å hente vatn i bekken ved setra.

Det er viktig å bruke kartet aktivt videre på turen for terrenget er gjennomgående uoversiktlig, “blomkålterreng”. Vi tar vest for Hestdalsfjellet og er oppe på snaufjellet. Ruta legger vi rett nordover i det småkuperte og kronglete landskapet opp til høgeste punktet på Ilfjellet (1218 moh.). Pass på orienteringa. Her er lett å ta feil. Utsikten er vid vestover mot Trollheimen og nordover mot Hølonda og Skaunakjølen.

Vi ser også framover mot Gynneldfjellet, som er neste mål for turen. Vi har truffet på spor etter rein. Det er tamrein som har sitt sommerbeite i Trollheimen. Vi legger sporene nordvestover langs daldraget sør for ryggen med høyde 1150. Det er krevende å orientere her, så bruk både kartet og kompasset eller GPS’en. Fra kanten ca 2 km fra Ilfjellet tar vi den flotte kjøringa bratt ned til daldraget vest for Hikefjella. Vi skal over til Krokuttjønna og velger å gå opp på sørsida av høgde 984. Et nytt flott Vi ser også framover mot Gynneldfjellet, som er neste mål for turen. Vi har truffet på spor etter rein. Det er tamrein som har sitt sommerbeite i Trollheimen. Vi legger sporene nordvestover langs daldraget sør for ryggen med høyde 1150. Det er krevende å orientere her, så bruk både kartet og kompasset eller GPS’en. Fra kanten ca 2 km fra Ilfjellet tar vi den flotte kjøringa bratt ned til daldraget vest for Hikefjella. Vi skal over til Krokuttjønna og velger å gå opp på sørsida av høgde 984. Et nytt flott nedrenn fører oss ned til Krokuttjønna og fram til Nordre Gynneldvatnet med flere små hytter. Nå er vi i terrenget rett opp for Soknedal tettsted. Så hvis forholdene er tunge eller noen er slitne, er det en retrettmulighet herfra. Hold i så fall på sørsida av Gynnelda, ned gjennom skogen, ned jordene til stasjonen, og evt. videre ned til sentrum. Vanligvis er det dagsturspor fra Soknedal som kan følges ned. Ved Gynneldvatnet tar vi en solid hovedrast med bål og kaffekok i sollia før vi legger ruta i lia framover mot Gynneldfjellet. Vi tar opp i skaret som skjærer gjennom fjellmassivet.

Nå står vi på toppen av turens tredje flotte nedrenn. Fra nordsida av massivet tar vi bratt utfor først mot nordøst, så rett vestover før en liten kolle nede i lia. Vi tar forsiktig ned et heng som er bratt, men der det bare i helt spesielle tilfeller er rasfarlig. Vi runder Burufjellet på sørsida. Her er vi igjen nede i myr- og skogsterreng. Her er trivelig og åpen skog av furu, gran og bjørk og lange fine myrdrag. Herfra er terrenget igjen uoversiktlig, så følg med på kartet og hold riktig retning. Vi tar myrdragene på østsida av Burufjellet og krysser dalen nord for fjellet. Her krysser vi ubrøyta vei med snøskuterspor som går fra Soknedal til seter- og hytteområder på nord- og vestsida av Gynnelfjellet og Skjerlifjellet. Vi legger sporet mot nordøst opp langs bekken fram til Skjerlitjønna. Vi tar mot nord og renner i skogen ned til dalen sørøst for Skjerlifjellet og finner Nerøyvollen.

Fram hit har skogen vært glissen og åpen, men nå tjukner det til med tettere granskog. Setra er et godt utgangspunkt for et nedrenn mot Støren som kan være flott. Hold høyden videre noen hundre meter fra Nerøyvollen og ta ned daldraget mot vest. Vi kommer raskt inn på snauhogster og ned på et system av skogsveier som går i slynger og jevnt utfor ned til en svær brøyta skogsbilvei. Den går ned til gårdene på Flatreitan. Det er en kilometer ned langs
den gamle gårdsveien til Soknes med gammelriksveien. Herfra er det knapt tre kilometer gjennom Støren fram til stasjonen og bussholdeplassen. Eller den nye skogsbilveien kan følges framover til nye boligområder og bred boligvei ned mot sentrum.

Hjemreise: Også i helgene er det hyppige tog- og bussforbindelser fra Støren. Det er spisesteder både i sentrum og på Prestøyan, i krysset mellom E6 og riksvei 30, hvor vi kan få oss en velfortjent middag.

Varianter : Vi kan ta en kortere variant av turen ved å renne ned til Soknedalen fra Gynneldvatnet.

Vi kan også dra nordover fra Krokuttjønna, dreie ned over Holsjøen og dra ned på veien mellom Hovin og Løkken for haik. Eller vi kan gå videre nordover fra nedrennet fra Gynneldfjellet og ned på myrdragene fram til Brekksetra. Videre nordover er det et fint åpent myr- og skogsterreng med noen småvatn. Ta nordover og drei mot nordøst langs nordvestsida av Stodvolldalen. Ta inn på ubrøyta setervei ned til bru over Gaua. Følg veien om Brautahaugen og ned til Hovin for tog eller bussen ved E6.

Kart: Beskrivelsen refererer til kart 1:50 000, blad 1520 I Rennebu, 1521 II Hølonda og 1621 III Støren.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra stasjonen på Berkåk (460 moh.) følger vi boliggater og E6 til et par hundre meter nord for krysset med riksveien fra Orkdalen. Hvis vi tar buss, stopper denne ved riksveien her. Her starter lysløypa som vi følger ut forbi kirka. Vi følger de preparerte sporene langs boliggatene ganske langt nordover.
Fra tydelig skiløypeskilt tar vi nordvestover mot Bredalen. Kartet viser godt hvor du skal ta av.
Annonse