Forside > Utforsker > Område > Sylan landskapsvernområde

Utforsk Sylan landskapsvernområde!

Sylan landskapsvernområde er et enestående vakkert landskap med det majestetiske Sylmassivet og de langstrakte vidder langs Esandsjøen og Nesjøen. Store deler av området ble fredet som botanisk naturpark allerede i 1917.

Stor variasjon i vegetasjon og rike biotoper for våtmarksfugler er et særpreg for området. Sylan og Helagsfjällen på svensk side er et viktig leveområde for den sterkt truede fjellreven.

I Sylan kan du ha gode naturopplevelser både sommer og vinter. Høyest rager Storsylen med sine 1762 meter over havet, og ligger akkurat innenfor norsk side av riksgrensen mot Sverige. Det er godt merkete turiststier og vinterleder både på norsk og svensk side, og gode muligheter for vandring med overnatting i turisthytter.

Landskapet er preget av flere hundre års sørsamisk reindrift, og området er fortsatt et levende kulturlandskap med aktiv reindrift.

Opplevelser

Sylan landskapsvernområde har et godt tilrettelagt stisystem i snilt terreng, og Sylmassivet innbyr til toppturer i mer krevende terreng. Det er merkede stier og vintermerkede løyper i et rutenett som knytter turisthytter på norsk og svensk side sammen. I tillegg tilbys det organiserte rideturer i Sylan. I Sylan finnes flere små vann med fisk, og i vest ligger de fiskerike sjøene Essand- og Nesjøen. Her finnes røye ørret og lake. I gode bærår kan en finne rikelig med molte.

Plante- og dyreliv

Det er mye myr i Sylan, og disse varierer sterkt både med hensyn til utforming og vegetasjon. Vi kan finne kystplanter som rome og bjønnkam og østlige arter som dvergtettegras, åkerbær og kongsspir. I høgfjellet utpeker Sylmassivet seg med kalkrike bergarter og mer krevende planter som issoleie og reinrose. Fuglelivet i Sylan er rikt. I tillegg til fjellrype og lirype har vi karakteristiske arter som gjøk, storlom, heilo, trane, blåstrupe, jaktfalk, myrhauk og dobbelbekkasin. Av pattedyr må en nevne jerv, rein, og fjellrev som karakterarter.

Reindrift

Sylan er et viktig beiteområde for rein. Om våren kommer Saanti Sijte (Essand reinbeitedistrikt) flyttende med reinflokken fra Femund i sør, gjennom Sylan, og over til kalvingsområdene mot Meråker og Selbu i nord. Om sommeren og høsten er Sylan viktige beiteområder for reinen før den følger sin naturlige trekkvei sørover mot vinterbeitene i Femund. Noe rein kan også bli igjen i Sylan over vinteren.

Vernet naturområde!

Verneområdene kan ha ulike regler, så gjør deg kjent med hva som gjelder dit du skal.

Tilpass søket for