Jubileumsstien - Birkelandsfjellet - etappe 3

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  3,1 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Jubileumsstien – Bergen på langs er en tur på omlag 55 km. Stien er skiltet og merket og følger i all hovedsak eksisterende stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bergen kommune i 2020 i forbindelse med Bergen by 950 år. Turen er delt opp i åtte etapper, og det anbefales bruk av kollektivtrafikk til og fra etappene. Etappen beskrives fra sør til nord. Ønsker du å gå hele stien som en tur, se kartlenke på høyre side.

Turbeskrivelse: Etappe 3 starter på Valle og har sitt etappemål ved Myrdalsvatnet (turparkering). Du starter denne etappen ved informasjonstavlen ved busstoppet på Valle. Fra busstoppet følger du Osvegen og retningsskilt «Jubileumsstien» mot nord og tar inn første veg mot høyre. Her holder du deg til høyre langs en bratt asfaltert bakke i ca. 300 meter til selve fotturen i skogsterrenget starter.

Her følger du tydelig sti gjennom skogen langs strekningens eneste parti med noe stigning. Tar man til høyre, kommer man inn på matesti som fører til Ljosvollsvarden. Jubileumsstien følger stien videre rett frem til terrenget, etter ca. 500 meter, flater ut i et åpent myrområde. På dette punktet krysser stien like under de ikke veldig beskjedne, men desto mer karakteristiske, høyspentledningene som går over Birkelandsfjellet.

Nord for kraftgaten er det lagt flere klopper for å lette tilgjengelighet og unngå slitasje på terrenget. Her har man også nådd det høyeste punktet på Birkelandsfjellet for denne etappen, 275 meter over havet. Man følger stien fra terreng videre inn i skogsbilveien i retning hogstfeltet ved Bjøllebotn. På strekningen fra høyspentlinjen til Bjøllebotn skal det godt gjøres å unngå å bli våt på beina uten godt fottøy. Dette selv med klopper over de verste partiene.

Fra Bjøllebotn følges veien rett frem via gruset snarvei, og tar første mulige vei til høyre. Snart når man busstoppet hvor Jubileumsstien er skiltet til venstre. Her følger du asfaltert vei og fortau langs Totlandsvegen til etappens mål, Myrdalsvatnet (busstopp og turparkering).

Natur. Birkelandsfjellet har blandingsskog med innslag av furu og lauvskog og partier med myr. Et kort stykke etter at turstien har gått over i skogsbilvei, kan en ta en avstikker på sti mot venstre, skiltet med natursti. Denne fører til utsiktspunkt med flott utsikt til Nesttun og til naturtypen rik edellauvskog som ligger i den nordvestvendte fjellskråningen mot Birkelandsbotn. Lokaliteten er regnet som middels stor og er et eksempel på en naturtype med truete vegetasjonstyper i norsk natur. Mange truete vegetasjonstyper er leveområder for rødlistede plante- og dyrearter. Se lenke.

Det er flere myrområder på Birkelandsfjellet. Myr er en viktig naturtype som demper flom, lagrer karbon og er et foretrukket oppholdssted for biologisk mangfold, blant annet et sted hvor trekkfugler kan raste.

Tilrettelegging. Jubileumsstien er skiltet og merket med merkestikker. Alle som skal gå turen må planlegge/gjør seg kjent med stien, lese turbeskrivelsen og ta med print/kart over strekningen du skal gå. Planleggings- og turkart finner du i lenken til høyre. Deler av stien er tilrettelagt med klopper. Det er strekninger på stien som er svært (våte) vanskelig tilgjengelig og/eller er utsatt for stor slitasje.

Det anbefales godt fottøy til denne turen. Turen kan gås hele året såfremt føret tilsier det.

Turbeskrivelsen er et samarbeid mellom Bergen og Hordaland Turlag, Bymiljøetaten, med god hjelp fra Knut Langeland.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Du starter denne etappen ved informasjonstavlen ved busstoppet på Valle.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk Skyss sin ruteplanlegger for ruteavganger til Valle.
Annonse